100audio.jpg

1. Algemeen

 

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle door 100audio.nl gesloten verkoop overeenkomsten. Deze voorwaarden worden geacht door bestelling der goederen of verstrekking van opdracht(en) te zijn geaccepteerd. Inkoopvoorwaarden van de kant van de koper zijn niet van toepassing.

 

 

2. Aanbiedingen

 

Alle offertes, prijsopgave, aanbiedingen zijn vrijblijvend. Mondelinge afspraken zijn niet bindend, tenzij deze door 100audio.nl schriftelijk zijn bevestigd.

 

 

3. Prijs

 

De overeengekomen prijzen der goederen zijn strikt netto, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De prijs is exclusief vervoer, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 100audio.nl is gerechtigd prijsverhoging, onder meer ten gevolge van wettelijke maatregelen, wijzigingen in valuta, verhogingen van fabrieksprijzen, e.a. aan de koper door te berekenen, ook in de periode na het tot stand komen van de koopovereenkomst en de levering.

 

 

4. Levertijden

 

De in aanbiedingen en/of opdracht bevestigingen genoemde leveringstermijnen zijn te goeder trouw opgegeven, doch zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak, ook buiten de schuld van 100audio.nl verwijtbaar, geeft de koper geen recht tot ontbinding der overeenkomst noch op schadevergoeding, noch op niet nakoming van enige ontstane verplichting.

 

 

5. Levering

 

100audio.nl is gerechtigd de orders in gedeelten uit te voeren. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geldt dat goederen worden geleverd af magazijn. Waneer goederen niet meer leverbaar zijn vanaf de leverancier, is het niet mogelijk om het bedrag te crediteren. De koper krijgt een waardebon waarmee de koper een ander product kan bestellen.

 

 

6. Reclame

 

Eventuele reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en in details aan 100audio.nl te worden opgegeven. Indien beschadiging wordt geconstateerd tengevolge van het transport, dient dit bij aankomst aan de vervoerders te worden gemeld en op het vervoersbewijs te worden aangetekend.

 

 

7. Betaling

 

Binnen 14 dagen na factuurdatum dient betaling te geschieden, zonder korting, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien koper in gebreke blijft binnen 14 dagen te betalen, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder ingebrekestelling. Er wordt vanaf de datum van in gebreke zijn een rente van 10% per maand berekend. Een gedeelte van een maand wordt als een hele maand beschouwd. 100audio.nl is gerechtigd om in geval van niet-tijdige betaling de koper alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van €20,00. 100audio.nl heeft het recht om nog af te dragen remboursbedragen te verrekenen met opeisbare vorderingen op de ontvanger.Zendingen onder beding van ‘rembours’ voor de afzender een termijn van 2 weken. 100audio.nl heeft het recht om bij (eerste, en daaropvolgende) navraag na verloop van de desbetreffende navraagtermijn €12,50 administratieve kosten in rekening te brengen.Betaling per factuur is alleen mogelijk voor bedrijven.

 

 

8. Schuldvergelijking

 

De koper is niet gerechtigd de betaling met enige terugvordering te compenseren.

 

 

9. Eigendomsvoorbehoud

 

Zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan, blijven alle overgedragen goederen het onvervreemdbaar eigendom van 100audio.nl. De goederen mogen niet op enigerlei wijze worden belast of vervreemd. Indien dit wel het geval is vervalt de garantie op het afgenomen product.

 

 

10. Aansprakelijkheid

 

100audio.nl is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der geleverde goederen.

 


 

 

11. Inbouw service

 

Indien producten die geïnstalleerd moeten worden, niet voldoen aan de afmeting  van de auto, en/of niet aangeschaft zijn via 100audio.nl, installeert 100audio.nl de producten alleen op risico van de klant. 100audio.nl is niet aansprakelijk voor niet werkende producten na installatie, als deze niet zijn aangeschaft bij 100audio.nl. Wanneer de klant toestemming geeft om aanpassingen te laten verrichten, wordt dit opgenomen in de factuur en overeenkomst. 100audio.nl is niet aansprakelijk voor aanpassing achteraf. Wanneer er niet vermeldt wordt dat er aanpassingen verricht moeten worden, rekenen wij €20.- extra kosten bovenop de factuur. Wanneer de klant producten afneemt voor de inbouw, dienen deze vooraf betaald te zijn. Inbouw service moet schriftelijk worden vast gelegd.

 

12. Garantie

 

100audio.nl biedt u een garantietermijn van één jaar vanaf de aankoop datum. Binnen de termijn van de fabrieksgarantie zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing. Indien het artikel opgestuurd moet worden naar de fabrikant, dan dient u het artikel franko op te sturen naar ons met aankoopbon en omschrijving van de klacht. Wij zorgen ervoor dat het artikel naar de service afdeling van de fabrikant wordt gestuurd.

 

Indien de fabrikant van mening is dat beschadiging door opzet of door nalatigheid, onoordeelkundig gebruik/installatie en nalatig onderhoud is veroorzaakt kan de fabrikant besluiten niet tot gratis reparatie of vervanging over te gaan.

 


 
100% Audio is onderdeel van 100Audio.

 

 

1. Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle door 100audio.nl gesloten verkoop overeenkomsten. Deze voorwaarden worden geacht door bestelling der goederen of verstrekking van opdracht(en) te zijn geaccepteerd. Inkoopvoorwaarden van de kant van de koper zijn niet van toepassing.2. Aanbiedingen

Alle offertes, prijsopgave, aanbiedingen zijn vrijblijvend. Mondelinge afspraken zijn niet bindend, tenzij deze door 100audio.nl schriftelijk zijn bevestigd.3. Prijs

De overeengekomen prijzen der goederen zijn strikt netto, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De prijs is exclusief vervoer, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 100audio.nl is gerechtigd prijsverhoging, onder meer ten gevolge van wettelijke maatregelen, wijzigingen in valuta, verhogingen van fabrieksprijzen, e.a. aan de koper door te berekenen, ook in de periode na het tot stand komen van de koopovereenkomst en de levering.4. Levertijden

De in aanbiedingen en/of opdracht bevestigingen genoemde leveringstermijnen zijn te goeder trouw opgegeven, doch zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak, ook buiten de schuld van 100audio.nl verwijtbaar, geeft de koper geen recht tot ontbinding der overeenkomst noch op schadevergoeding, noch op niet nakoming van enige ontstane verplichting.5. Levering

100audio.nl is gerechtigd de orders in gedeelten uit te voeren. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geldt dat goederen worden geleverd af magazijn. Waneer goederen niet meer leverbaar zijn vanaf de leverancier, is het niet mogelijk om het bedrag te crediteren. De koper krijgt een waardebon waarmee de koper een ander product kan bestellen.6. Reclame

Eventuele reclames dienen binnen 7 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en in details aan 100audio.nl te worden opgegeven. Indien beschadiging wordt geconstateerd tengevolge van het transport, dient dit bij aankomst aan de vervoerders te worden gemeld en op het vervoersbewijs te worden aangetekend.7. Betaling

Binnen 14 dagen na factuurdatum dient betaling te geschieden, zonder korting, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien koper in gebreke blijft binnen 14 dagen te betalen, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder ingebrekestelling. Er wordt vanaf de datum van in gebreke zijn een rente van 10% per maand berekend. Een gedeelte van een maand wordt als een hele maand beschouwd. 100audio.nl is gerechtigd om in geval van niet-tijdige betaling de koper alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van €20,00. 100audio.nl heeft het recht om nog af te dragen remboursbedragen te verrekenen met opeisbare vorderingen op de ontvanger.Zendingen onder beding van ‘rembours’ voor de afzender een termijn van 2 weken. 100audio.nl heeft het recht om bij (eerste, en daaropvolgende) navraag na verloop van de desbetreffende navraagtermijn €12,50 administratieve kosten in rekening te brengen.Betaling per factuur is alleen mogelijk voor bedrijven.8. Schuldvergelijking

De koper is niet gerechtigd de betaling met enige terugvordering te compenseren.9. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan, blijven alle overgedragen goederen het onvervreemdbaar eigendom van 100audio.nl. De goederen mogen niet op enigerlei wijze worden belast of vervreemd. Indien dit wel het geval is vervalt de garantie op het afgenomen product.10. Aansprakelijkheid

100audio.nl is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der geleverde goederen.
11. Inbouw service

Indien producten die geïnstalleerd moeten worden, niet voldoen aan de afmeting van de auto, en/of niet aangeschaft zijn via 100audio.nl, installeert 100audio.nl de producten alleen op risico van de klant. 100audio.nl is niet aansprakelijk voor niet werkende producten na installatie, als deze niet zijn aangeschaft bij 100audio.nl. Wanneer de klant toestemming geeft om aanpassingen te laten verrichten, wordt dit opgenomen in de factuur en overeenkomst. 100audio.nl is niet aansprakelijk voor aanpassing achteraf. Wanneer er niet vermeldt wordt dat er aanpassingen verricht moeten worden, rekenen wij €20.- extra kosten bovenop de factuur. Wanneer de klant producten afneemt voor de inbouw, dienen deze vooraf betaald te zijn. Inbouw service moet schriftelijk worden vast gelegd.

12. Garantie

100audio.nl biedt u een garantietermijn van één jaar vanaf de aankoop datum. Binnen de termijn van de fabrieksgarantie zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing. Vaak vindt u voor kleinere problemen een oplossing in de handleiding van het artikel of op de website van de fabrikant/het merk. Indien het artikel opgestuurd moet worden naar de fabrikant, dan dient u het artikel franko op te sturen naar ons met aankoopbon en omschrijving van de klacht. Wij zorgen ervoor dat het artikel naar de service afdeling van de fabrikant wordt gestuurd.

Indien de fabrikant van mening is dat beschadiging door opzet of door nalatigheid, onoordeelkundig gebruik/installatie en nalatig onderhoud is veroorzaakt kan de fabrikant besluiten niet tot gratis reparatie of vervanging over te gaan.

13. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst . Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond
dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Aanbieding

Excalibur X700.1 € 189,00 € 139,95

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 15-01-2019 - Zaterdag besteld, vandaag ontvangen. Ronduit dik in orde. lees meer
  • 22-08-2016 - Een aanvraag gedaan voor beter geluid in mijn VW...  lees meer
  • 18-07-2016 - Laats een actieve subwoofer aangeschaft.
    Door een bestelling fout van...  lees meer
Plaats een bericht

Taalkeuze

  • Facebook
  • logo
  • logo2
© 2009 - 2020 100% Audio | sitemap | rss
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.